INFORMATION OM GIERSINGS REALSKOLE

  • Om skolen:

Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever på alle folkeskolens trin (børnehaveklasse – 10. skoleår). I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for folkeskolen gældende prøver.
Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod.
I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Vi anser det for en væsentlig opgave at formidle solide og relevante kundskaber til eleverne med hovedvægten lagt på dansk, matematik, fremmedsprog, fysik, natur/teknik, biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendom. Vi finder det endvidere væsentligt, at et af de kreative fag som musik, billedkunst, hjemkundskab, idræt og musical skal indgå i undervisningen.
Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn, men gennem undervisningen vil der blive lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vores folks traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Det er endvidere vores mål, at den enkelte elev udvikles til en selvstændig personlighed, som forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sin handling viser hensyn og respekt for andre mennesker.
Skolen tilstræber, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, trivsel og læring er til stede, og med skolens tydelige rammer er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. Skolen placerer i samråd med hjemmet eleverne på det for dem rigtige undervisningsmæssige niveau.
Skolen forventer, at de arbejdsopgaver, der pålægges eleven, søges løst på bedst mulige måde. Gennem jævnlige forældremøder, skole/hjem samtaler og standpunktsbedømmelser holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige situation.
Der vil i det kommende skoleår være 2 klasser på hvert af flg. klassetrin: Børnehaveklasse, 1.-7. kl. og 3 klasser på 8., 9. og 10. klassetrin.
Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal andetsteds på hjemmesiden.

  • Afgangsprøverne

Efter 9. skoleår afsluttes der med “Folkeskolens Afgangsprøve” (FSA), der er fælles for alle elever. FSA-prøver er delt i obligatoriske prøvefag og en række udtræksfag. Det udtrækkes et fag blandt de humanistiske og et fag blandt naturfagene.

  • Obligatoriske fag

Dansk skriftlig og mundtlig, engelsk mundtlig, matematik skriftlig og fysik/kemi mundtlig.

  • Humanistiske udtræksfag:

Engelsk skriftlig, tysk skriftlig og mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig og kristendom mundtlig.

  • Naturfag udtræk

Biologi skriftlig og geografi (online).
Desuden kan der aflægges prøve i valgfagene fransk og hjemkundskab.
Efter 10. klasse kan der aflægges “10. klasses prøven” (FS10).

  • Dansk m.m.

Faget dansk har fået tilført et antal timer, således at der gives klasselæreren mulighed for at løse forskellige andre opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler og erhvervspraktik.

  • Tysk

Faget tysk er obligatorisk i 5.-9. kl.

  • Optagelse i børnehaveklassen

Børnehaveklasserne har 22 ugentlige timers undervisning.
Ved optagelse i børnehaveklassen følger Giersings Realskole de kriterier, der fra UVM er meldt ud: Undervisningspligten i Danmark indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år

  • Skolefritidsordning (Sfo)

Elever i børnehaveklassen til 3. kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet andetsteds. Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår.

Link til skolen: http://giersings.dk/index.html#
Giersings Realskole

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s